سلام، خوش آمدید

اکبر آزادی فر

وبسایت رسمی اکبر آزادی فر چریکی

دارنده کمربند قهرمانی سازمان هایmma جهانی wjfوYFCدر کشور گرجستان و کشور آذربایجان و بازیگر سینمایی